Všeobecné obchodní podmínky
(3.2)

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání systému  

moneypoint (dále také jen „systém“) a internetového portálu www.moneypoint.cz (dále také jen „portál“).

 1. Provozovatelem a majitelem portálu i systému je společnost:
moneypoint s.r.o.,
IČ: 277 45 325, DIČ: CZ27745325
se sídlem Brno, Veletržní 13, PSČ 603 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 56190 (dále jen „provozovatel“).
 1. Uživatelem systému i portálu (dále také jen „uživatel“) je fyzická osoba nepodnikající přihlášená do neveřejné části portálu na základě úspěšně provedené registrace potvrzené provozovatelem.
 2. Účelem užívání portálu i systému uživatelem je získávání peněžních odměn (dále také jen „Cashback“) za nákupy zboží a služeb (dále také jen „Nákup“) v obchodech uvedených na portále v seznamu obchodů (dále také jen „Obchod“) s tím, že systém dále umožňuje získávání dalších peněžních odměn (dále jen „Provize“) souvisejících s doporučováním registrace do systému dalším uživatelům, kteří následně také provádějí Nákupy, případně využívají systém dalšími způsoby.
 3. Nákupem se tedy rozumí provedení Nákupu uživatelem v Obchodě uvedeném v seznamu obchodů zveřejněném na portálu a dle podmínek popsaných v těchto VOP.
 4. Účelem systému moneypoint je činnost provozovatele a třetích osob směřující zejména ke zprostředkování peněžních odměn uživatelům za jejich Nákupy, případně za využívání systému dalšími způsoby.
 5. Účelem systému moneypoint není zajištění průběhu samotného Nákupu uživatele a provozovatel neručí za splnění závazků z realizace Nákupu uživatele, ani nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli v souvislosti s jeho Nákupem.

2. Registrace uživatele

 1. Registrace nového uživatele do systému je možná pouze na základě doporučení od jiného již registrovaného uživatele, který je vůči novému zájemci o registraci v pozici tzv. doporučitele. Zájemce o registraci do systému musí uvést emailovou adresu doporučitele v průběhu procesu své registrace.
 2. Dokončením registrace uživatele v systému dojde k uzavření "Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint" (dále také jen „Smlouva“) mezi uživatelem a provozovatelem, která se řídí těmito VOP, a současně k aktivaci tzv. "uživatelského účtu“ uživatele. Uvedená smlouva je uzavřená na dobu neurčitou a pouze prostřednictvím sítě internet.
 3. Nově registrovanému uživateli je v okamžiku jeho registrace přidělen status BASIC (viz další části těchto VOP a Provizní plán).
 4. Po dokončení registrace je uživateli přiděleno unikátní identifikační číslo (dále jen „ID“).
 5. Každý uživatel je oprávněn mít v systému pouze jeden aktivní uživatelský účet. Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením těchto VOP.
 6. Přihlašovací email (login), doporučitele a ID uživatele není možné dodatečně změnit.

3. Definice základních pojmů

Uživatelský účet - část portálu vyhrazená konkrétnímu uživateli, obsahující podrobný přehled o jeho aktivitě a základní přehled o všech dalších uživatelích registrovaných do systému na základě uživatelových přímých a na ně navazujících nepřímých doporučení (viz také „Síť“). Do svého uživatelského účtu se uživatel přihlásí na adrese www.moneypoint.cz v části „Přihlášení“.

Obchod - subjekt vedený v části "Seznam obchodů" na portálu, nabízející a umožňující uživateli nákup zboží nebo služeb

Nákup - nákup uživatele v Obchodě

Cashback – peněžní odměna pro uživatele za jeho Nákup

Síť - skupina všech uživatelů registrovaných na základě přímých i nepřímých doporučení uživatele

Přímá linie – skupina všech uživatelů registrovaných pouze na základě přímého doporučení uživatele (také „1. linie“)

Provize - peněžní odměna pro uživatele za akci jiného uživatele v jeho síti. Podmínky pro získání provizí upravuje Provizní plán, který je nedílnou přílohou těchto VOP

Status – parametr určující nárok uživatele na Provize. Status může být „BASIC“ nebo „PREMIUM“.

Akce - souhrnné označení pro Nákup nebo aktivaci statusu PREMIUM

4. Podmínky pro získání odměn za vlastní nákupy - Cashback

Cashback je odměna uživatele za jeho Nákup a její výše se vypočte z ceny Nákupu bez DPH procentuální sazbou, která je uvedena u každého Obchodu. Pokud jsou v popisu Obchodu uvedena oddělení, nebo speciální sazby pro určitý druh zboží nebo služby, platí pro výpočet Cashbacku tyto sazby. Uživatel získává Cashback pouze za své vlastní Nákupy a za splnění všech následujících podmínek současně:

 • uživatel musí být po celou dobu průběhu Nákupu přihlášen do svého uživatelského účtu na portálu,
 • uživatel před Nákupem využije k přístupu na internetové stránky Obchodu odkaz daného Obchodu umístěný v Seznamu obchodů na portálu a následně klikne na „Přejít do obchodu“,
 • v internetovém prohlížeči, přes který se uživatel přihlásil do svého uživatelského účtu, musí být povoleno ukládání tzv. „cookies“
 • po odeslání objednávky uživatel vyčká na zobrazení stránky e-shopu oznamující úspěšné dokončení procesu objednávky (tzv. „děkovací“ stránka, zobrazí se zpravidla ihned po odeslání objednávky),
 • uživatel nevyužije zákonné právo na odstoupení od kupní nebo obdobné smlouvy uzavřené s Obchodem dle právní úpravy spotřebitelských smluv
 • uživatel dodrží všechny případné další postupy pro získání odměny uvedené v popisu u daného Obchodu na portálu

Informaci o ceně Nákupu, Obchodě i o výši odměn za svůj Nákup vidí uživatel zpravidla do několika desítek minut po realizaci Nákupu v části „Nákupy“ ve svém uživatelském účtu.

Uživatelem získané odměny za jeho Nákup (Cashback) jsou po dobu 62 dní od okamžiku Nákupu, pokud není u Obchodu uvedeno jinak, ve stavu „čekající“, kdy systém čeká na potvrzení Nákupu od Obchodu, ve kterém uživatel nakoupil. Na vyplacení odměn ve stavu „čekající“ nemá uživatel nárok. Po uplynutí čekací lhůty 62 kalendářních dní a za předpokladu, že došlo ke schválení odměny za zprostředkování Nákupu ze strany Obchodu pro systém moneypoint, jsou odměny uživatele převedeny do stavu „k vyplacení“. Pro případ, kdy by Obchod z jakéhokoli důvodu odmítl vyplatit systému moneypoint provizi za zprostředkování Nákupu uživatelem, vyhrazuje si provozovatel právo nevyplatit odměnu za Nákup uživateli ani provize pro další uživatele, spojené s tímto Nákupem.  V případě některých Obchodů se mohou uváděné ceny Nákupů v přehledu Nákupů uživatele z technických důvodů lišit od skutečných zaplacených cen Nákupů. Maximální možná odchylka je +- 3% ceny Nákupu. Maximální odchylka ve výši přidělených odměn za Nákup tak může rovněž dosáhnout max. +- 3% od výše odměn vypočtených na základě skutečné ceny Nákupu. Do uvedené výše odchylky nemá uživatel nárok na reklamaci rozdílu mezi cenou Nákupu uváděnou systémem v uživatelském účtu a z ní vypočtených a přidělených odměn za tento Nákup a skutečnou doložitelnou cenou Nákupu a z ní vyplývající výše odměn za tento Nákup.

5. Podmínky pro vyplacení peněz

Uživatel si může nechat vyplatit jak odměny za Nákupy tak Provize pouze ve stavu „k vyplacení“ a to od minimální celkové částky 300 Kč. Pro každý převod peněz na svůj bankovní účet musí uživatel vytvořit „Požadavek na výplatu“, ve kterém dále zadá pokyn systému a ten za uživatele vytvoří fakturu, která je podkladem pro výplatu peněz. Takto vytvořenou fakturu již nemusí uživatel Provozovateli posílat, systém ji automaticky pokládá za doručenou v okamžiku jejího vytvoření. Předpokladem a podmínkou pro vytvoření požadavku na výplatu je uvedení všech povinných údajů v části „Osobní údaje“ v uživatelově účtu. Peněžní prostředky jsou odeslané na bankovní účet uživatele nejpozději do 7 dnů od vytvoření požadavku.

6. Status uživatele

1. Status BASIC

Každý uživatel získává v okamžiku registrace do systému automaticky status BASIC.

Nabytí statusu BASIC, stejně jako samotná registrace uživatele do systému, je zdarma a není podmíněno jakoukoli další aktivitou uživatele v systému. Status BASIC opravňuje jeho držitele k využívání těchto výhod:

 • získávání odměn za vlastní Nákupy (Cashback)

2. Status PREMIUM

Každý uživatel se statusem BASIC může získat status PREMIUM.

Status PREMIUM opravňuje uživatele k využívání těchto výhod:

 • získávání odměn za vlastní Nákupy (Cashback)
 • získávání všech typů provizí (přímé, fixní, rozdílové) dle podmínek Provizního plánu

Získání statusu PREMIUM je možné těmito způsoby :

 • získáním min. 300 bodů za vlastní cashback ve stavu „k vyplacení“ (dále též jen „Podmínka 300“, 1 Kč cashbacku k vyplacení = 1 bod)
 • zaplacením poplatku ve výši 121 Kč vč. DPH (úhrada je možná přes platební bránu nebo z vlastních odměn k vyplacení)

Platnost statusu PREMIUM je vždy 100 dní od data jeho poslední aktivace.

Splněním Podmínky 300 se uživateli se statusem BASIC automaticky aktivuje status PREMIUM na 100 dní a v bodovém počítadle se odečte 300 bodů . Po uplynutí 100 dní se v případě splnění Podmínky 300 proces opakuje. Pokud v okamžiku expirace statusu PREMIUM nemá uživatel min. 300 bodů, je mu status změněn na BASIC.

3. Obnovení platnosti statusu PREMIUM

Pokud se uživateli nepodaří splnit Podmínku 300 v době platnosti statusu PREMIUM, má možnost obnovit si platnost statusu PREMIUM na dalších 100 dní uhrazením aktuálního poplatku dle bodu 6.2.b) v průběhu 30 dní před expirací jeho statusu PREMIUM. V případě, že si uživatel do konce aktuální platnosti statusu PREMIUM tuto platnost neobnoví, je jeho status automaticky změněn na status BASIC. Uživatel, kterému byl status změněn na BASIC, může následně kdykoli znovu získat status PREMIUM postupem uvedeným v bodě 6.2.

7. Ochrana osobních údajů uživatele

 1. Provozovatel je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Uživatel učiněným aktivním souhlasem s těmito VOP tímto uděluje provozovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 480/2004 Sb., ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů uživatele pro účely splnění této smlouvy a pro využití na marketingové účely provozovatele.
 3. Uživatel souhlasí se zpřístupněním svých údajů a údajů o své aktivitě v systému ostatním uživatelům ve své upline (tedy všem  uživatelům, do jejichž sítí uživatel spadá) v rozsahu :
  • ID moneypoint
  • email (zpřístupnění platí pouze pro doporučitele uživatele)
  • status, kvalifikace a provizní sazba
  • počet uživatelů v síti vč. jejich statusů a kvalifikací
  • částka každého jednotlivého získaného cashbacku a informace o úhradě aktivace statusu PREMIUM
 4. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 5. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv provozovatele, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat.
 6. Případné odvolání souhlasu má za následek okamžité ukončení Smlouvy o poskytování služeb moneypoint s daným uživatelem a zrušení jeho uživatelského účtu.

8. Prohlášení uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní i další údaje, které sdělil provozovateli, jsou pravdivé a úplné, a že v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nahradí provozovateli vzniklou škodu.
 2. Provozovatel je oprávněn ověřovat a kontrolovat údaje o uživateli v průběhu procesu registrace nebo po ukončení procesu registrace a také kdykoli během trvání Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint.
 3. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že odměny a provize, které jsou mu provozovatelem vypláceny, mohou být od zákonem stanovené minimální výše předmětem daně z příjmu dle příslušných zákonů.
 4. Uživatel dále prohlašuje, že si je vědom, že vytváření sítě a příjem provizí z akcí uživatelů v síti může být podnikáním, uživatel si proto s ohledem na rozsah vlastní aktivity směřující k budování sítě a s ohledem na výši provizí zajistí splnění případných administrativních a právních podmínek takového podnikání.

9. Prohlášení provozovatele

 1. V případě ukončení spolupráce mezi provozovatelem a Obchodem z jakéhokoli důvodu nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu odměn z plánovaných, ale nerealizovaných Nákupů uživatele v daném Obchodě a uživatel nemá nárok v této souvislosti požadovat od provozovatele jakoukoli kompenzaci.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit sazbu odměn za Nákupy u jednotlivých Obchodů nebo způsob získávání těchto odměn bez předchozího či následného upozornění uživatelů, případná změna sazby nebo podmínek se ale nikdy nevztahuje zpětně na již realizované Nákupy.
 3. Provozovatel v žádném případě ani žádným způsobem neodpovídá:
  • za obsah ani formu nabídky a prezentace Obchodů,
  • za kvalitu ani cenu zboží či služeb, dodávaných Obchody,
  • za jakékoli informace poskytované Obchody jakýmkoli způsobem,
  • za způsob ani formu provozování obchodní či jiné činnosti Obchodů.
 4. Provozovatel nijak obchodně ani právně nevstupuje do:
  • smluvního vztahu mezi uživatelem a Obchodem ohledně koupeného zboží či služby,
  • případného procesu vrácení zboží uživatelem Obchodu,
  • případného procesu odstoupení uživatele od smlouvy uzavřené s Obchodem,
  • případného reklamačního řízení zahájeného uživatelem na základě realizovaného Nákupu v Obchodě
 5. Smluvní vztah mezi uživatelem a Obchodem tedy probíhá bez jakéhokoli zapojení provozovatele, vyjma identifikace uživatele v systému a na to navazujících odměn pro uživatele za realizovaný Nákup.

10. Vztah uživatele a provozovatele

 1. Uživatel systému moneypoint není v žádném případě v jakémkoli pracovně-právním či obdobném vztahu vůči provozovateli a provozovatel neručí za jednání jednotlivých uživatelů moneypoint v souvislosti s činností provozovatele.
 2. Uživatel není oprávněn veřejně vystupovat, jednat, poskytovat informace, nabídky a jakákoli vyjádření jménem provozovatele či používat obchodní jméno, značku, název portálu, logo nebo jakoukoli část loga provozovatele bez předchozího písemného schválení provozovatele a zejména je povinen vždy jednat s ohledem na zájmy provozovatele a na zachování dobrého jména provozovatele.
 3. Uživatel nesmí ve vztahu k potenciálním zájemcům o registraci do systému moneypoint používat nepravdivé nebo zavádějící informace ohledně možností, které moneypoint nabízí, zejména pak jakoukoli garanci výdělku formou provizí.
 4. Uživatel není oprávněn v souvislosti se systémem moneypoint vybírat od zájemců o registraci do systému, nebo od jiných uživatelů, jakékoli finanční prostředky.
 5. Porušení ustanovení tohoto odstavce je považováno za hrubé porušení Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint a provozovatel je oprávněn požadovat po uživateli náhradu škody vzniklé mu tímto jednáním uživatele a rovněž ukončit účast uživatele v systému bez náhrady.

11. Sankce

 1. Provozovatel je povinen vyplatit uživateli peněžní odměny pouze na základě faktury vystavené uživatelem v jeho uživatelském účtu na bankovní účet uživatele uvedený v jeho uživatelském účtu ve lhůtě do 7 pracovních dní od data vystavení faktury.
 2. V případě nedodržení výše uvedené lhůty má uživatel nárok požadovat od provozovatele sankční pokutu ve výši 0,05% z nevyplacené částky za každý započatý den po lhůtě splatnosti.

12. Délka trvání a možnost ukončení smlouvy

 1. Smlouva o poskytování služeb systému moneypoint se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Uživatel má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. do 14 dnů od uzavření této smlouvy prostřednictvím sítě internet. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. Uživatel může kdykoli po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření Smlouvy písemně tuto Smlouvu vypovědět, tedy požádat provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu a tím o ukončení využívání služeb moneypoint (dále jen „výpověď ze strany uživatele“). Provozovatel ve lhůtě do 7 pracovních dní od obdržení písemné výpovědi ze strany uživatele zruší jeho uživatelský účet s tím, že uživateli automaticky vyplatí odměny a provize ve stavu „k vyplacení“ v momentě zrušení uživatelského účtu. Na žádné další odměny uživatel nemá nárok. Výpověď ze strany uživatele musí být provozovateli zaslána doporučeně.
 4. Provozovatel je oprávněn písemně tuto smlouvu vypovědět, pokud uživatel:
  • uvedl jakékoliv nepravdivé nebo neúplné údaje
  • provedl více než jednu registraci do systému
  • využívá přístup do systému prostřednictvím neautorizovaných programů nebo zápisů
  • závažným způsobem porušil obecná pravidla užívání internetu (např. porušování práv jiných uživatelů apod.)
  • závažným způsobem porušuje tyto VOP, své smluvní nebo své zákonné povinnosti,
 5. Provozovatel před učiněním výpovědi za porušování povinností upozorní uživatele zprávou v jeho uživatelském účtu a emailovou zprávou s tím, že uživateli bude poskytnuta lhůta 14 dní na sjednání nápravy. V průběhu této lhůty není uživateli umožněno vystavit fakturu na vyplacení odměn. Nebude-li ze strany uživatele ve stanovené lhůtě náprava sjednána, bude jeho uživatelský účet zrušen bez nároku na vyplacení odměn a provizí.
 6. Zrušením uživatelského účtu z důvodu porušení VOP nemá uživatel nárok na žádné další odměny a provize v systému a není oprávněn se do systému znovu registrovat bez písemného souhlasu provozovatele.

13. Závěrečná ustanovení

 

 1. Provozovatel může tyto VOP kdykoli jednostranně změnit. Tuto změnu provozovatel ohlásí uživatelům v jejich uživatelských účtech. Změna je platná a závazná pro všechny uživatele po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených VOP. Změna VOP bude rovněž avizována všem uživatelům emailem.
 2. Pokud uživatel se změnou VOP nesouhlasí, má právo změnu VOP odmítnout, a to písemně doporučeným dopisem do 21 dnů ode dne zveřejnění změny na portálu. V případě, že uživatel neodmítne písemně změnu VOP, má se za to, že s jejich novým zněním bez výhrad souhlasí.
 3. Případným odmítnutím změny VOP dojde automaticky ke zrušení uživatelova uživatelského účtu v systému s tím, že jsou uživateli automaticky vyplaceny všechny odměny a provize, které jsou ke dni odmítnutí změny VOP ve stavu „k vyplacení“. Na žádné další odměny ani provize uživatel nemá nárok.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP se řídí zákony České republiky.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 03. 06. 2019 a jsou označeny jako verze 3.2.

příloha : Provizní plán

Provizní plán

1.  Úvodní ustanovení

 1. Tento Provizní plán je samostatným doplňkem Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) systému moneypoint a upravuje podmínky pro získávání provizí uživatelů systému moneypoint.
 2. Provize může získat uživatel pouze za akce jiných uživatelů v jeho síti.

2.  Definice pojmů

(nad rámec bodu 3 VOP)

Provizní základ – peněžní hodnota sloužící jako základ pro výpočet provize uživatele

Provizním základem je - dle typu akce, za kterou je provize přidělována - buď:

 • 1/3 Cashbacku, nebo
 • výše platby za status PREMIUM bez DPH (100 Kč)

Přímá provize – peněžní odměna uživatele XY za akci uživatele registrovaného v 1. linii sítě uživatele XY

Fixní provize – peněžní odměna uživatele XY za akci uživatele registrovaného v 2. linii sítě uživatele XY

Rozdílová provize – peněžní odměna uživatele XY za akci uživatele registrovaného v jiné než 1. linii sítě uživatele XY

Provizní sazba – procentuální sazba pro výpočet přímé provize uživatele XY, odvislá od kvalifikace uživatele XY a uvedená  v tabulce „Kvalifikace a provizní sazby“

Fixní provizní sazba – pevně stanovená procentuální sazba 10% pro výpočet fixní provize

Rozdílová provizní sazba – procentuální sazba pro výpočet rozdílové provize uživatele XY, odpovídající rozdílu mezi provizní sazbou uživatele XY a provizní  sazbou uživatele ZW registrovaného v 1.linii uživatele XY za akci, kterou realizoval jakýkoli uživatel v síti uživatele ZW

Kvalifikace – aktuální počet uživatelů se statusem PREMIUM v síti uživatele

3.  Výpočet provizí

 1. Výše Přímé provize se vypočte Provizní sazbou z Provizního základu (např. Přímá provize s Provizní sazbou 50% z Provizního základu 100 Kč je rovna 50 Kč).
 2. Výše Fixní provize se vypočte Fixní provizní sazbou 10% z Provizního základu (např. Fixní provize s Fixní provizní sazbou 10% z Provizního základu 100 Kč je rovna 10 Kč).
 3. Výše Rozdílové provize se vypočte Rozdílovou provizní sazbou z Provizního základu (např. Rozdílová provize s Rozdílovovu provizní sazbou 20% z Provizního základu 100 Kč je rovna 20 Kč).

4.  Kvalifikace a provizní sazby

Kvalifikace

Provizní sazba

0 – 9

20,00 %

10  - 19

30,00 %

20  -  49

35,00 %

50  -  99

40,00 %

100  -  199

45,00 %

200  -  499

50,00 %

500  -  999

53,00 %

1.000  -  1.999

56,00 %

2.000  -  4.999

59,00 %

5.000  -  9.999

61,00 %

10.000  -  19.999

63,00 %

20.000  -  49.999

65,00 %

50.000  -  99.999

67,00 %

100.000  -  199.999

68,00 %

200.000  -  499.999

69,00 %

500.000  -  999.999

69,50 %

1.000.000 +

70,00 %

5.  Doplňující informace

 1. Výpočet provizí probíhá v reálném čase ihned v okamžiku zaznamenání akce systémem.
 2. Provizní sazba uživatele v každém okamžiku odpovídá jeho aktuální kvalifikaci, tedy aktuálnímu počtu uživatelů se statusem PREMIUM v jeho síti.
 3. Počet linií sítě („hloubka sítě“), ze kterých má uživatel se statusem PREMIUM nárok na rozdílové provize, není omezen.
 4. Pokud má uživatel nárok na rozdílovou provizi a zároveň na fixní provizi, získá obě provize. K této situaci může dojít pouze za akce ve 2. linii sítě uživatele.
 5. Maximální uživatelem získatelná hodnota provizí není systémem omezena.Provozuje společnost moneypoint s.r.o. se sídlem Veletržní 716/13, 60300, Brno, IČ: 27745325
Spisová značka C 56190 vedená u Krajského soudu v Brně info@moneypoint.cz  +420 773 616 303