Všeobecné obchodní podmínky
(3.1)

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání systému  
         moneypoint (dále také jen „systém“) a internetového portálu www.moneypoint.cz (dále také jen „portál“).

2.   Provozovatelem a majitelem portálu i systému je společnost:

moneypoint s.r.o.,

IČ: 277 45 325, DIČ: CZ27745325

se sídlem Brno, Veletržní 13, PSČ 603 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 56190 (dále jen „provozovatel“).

 1. Uživatelem systému i portálu (dále také jen „uživatel“) je fyzická osoba nepodnikající přihlášená do neveřejné části portálu na základě úspěšně provedené registrace potvrzené provozovatelem.
 2. Účelem užívání portálu i systému uživatelem je získávání peněžních odměn (dále také jen „Cashback“) za nákupy zboží a služeb (dále také jen „Nákup“) v obchodech uvedených na portále v seznamu obchodů (dále také jen „Obchod“) s tím, že systém dále umožňuje získávání dalších peněžních odměn (dále jen „Provize“) souvisejících s doporučováním registrace do systému dalším uživatelům, kteří následně také provádějí Nákupy, případně využívají systém dalšími způsoby.
 1. Nákupem se tedy rozumí provedení Nákupu uživatelem v Obchodě uvedeném v seznamu obchodů zveřejněném na portálu a dle podmínek popsaných v těchto VOP.
 2. Účelem systému moneypoint je činnost provozovatele a třetích osob směřující zejména ke zprostředkování peněžních odměn uživatelům za jejich Nákupy, případně za využívání systému dalšími způsoby.
 3. Účelem systému moneypoint není zajištění průběhu samotného Nákupu uživatele a provozovatel neručí za splnění závazků z realizace Nákupu uživatele, ani nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli v souvislosti s jeho Nákupem.

2. Registrace uživatele

 1. Registrace nového uživatele do systému je možná pouze na základě doporučení od jiného již registrovaného uživatele, který je vůči novému zájemci o registraci v pozici tzv. doporučitele. Zájemce o registraci do systému musí uvést emailovou adresu doporučitele v průběhu procesu své registrace.
 2. Dokončením registrace uživatele v systému dojde k uzavření "Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint" (dále také jen „Smlouva“) mezi uživatelem a provozovatelem, která se řídí těmito VOP, a současně k aktivaci tzv. "uživatelského účtu“ uživatele. Uvedená smlouva je uzavřená na dobu neurčitou a pouze prostřednictvím sítě internet.
 3. Nově registrovanému uživateli je v okamžiku jeho registrace přidělen status BASIC a stupeň 1 (viz další části těchto VOP a Provizní plán).
 4. Po dokončení registrace je uživateli přiděleno unikátní identifikační číslo (dále jen „ID“).
 5. Každý uživatel je oprávněn mít v systému pouze jeden aktivní uživatelský účet. Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením těchto VOP.
 6. Přihlašovací email (login), stejně tak jako osobu doporučitele a ID uživatele, není možné dodatečně změnit.

3. Definice pojmů

Uživatelský účet - část portálu vyhrazená konkrétnímu uživateli, obsahující podrobný přehled o jeho aktivitě a základní přehled o všech dalších uživatelích registrovaných do systému na základě uživatelových přímých a na ně navazujících  nepřímých doporučení (viz také „Síť“)

Obchod - subjekt vedený v části "Seznam obchodů" na portálu, nabízející a umožňující uživateli nákup zboží nebo služeb

Nákup - nákup uživatele v Obchodě

Cashback – peněžní odměna pro uživatele za jeho Nákup

Síť - skupina všech uživatelů registrovaných na základě přímých i na ně navazujících nepřímých doporučení uživatele

Přímá linie – skupina všech uživatelů registrovaných pouze na základě přímého doporučení uživatele (také „1. linie“)

Akce - Nákup v Obchodě nebo platba za status PREMIUM (viz také „Status“).

Provize - peněžní odměna pro uživatele za akci jiného uživatele v jeho síti. Podmínky pro získání provizí upravuje Provizní plán, který je

                nedílnou přílohou těchto VOP

Status – parametr určující nárok uživatele na provize. Status může být „BASIC“ nebo „PREMIUM“ (viz také "Provizní plán")

Stupeň – parametr určující provizní sazbu uživatele, která slouží k výpočtu jeho provizí (viz také "Provizní plán")

4. Podmínky pro získání odměn Cashback

     Cashback je odměna uživatele za jeho Nákup a její výše se vypočte procentuální sazbou z ceny Nákupu bez DPH, která je uvedena u každého Obchodu. Pokud jsou v popisu Obchodu uvedena oddělení, nebo speciální sazby pro určitý druh zboží nebo služby, platí pro výpočet Cashbacku tyto sazby. Uživatel získává Cashback za své Nákupy za splnění všech následujících podmínek současně:

 1. uživatel musí být po celou dobu průběhu Nákupu přihlášen do svého uživatelského účtu na portálu,
 2. uživatel využije k přístupu na internetové stránky Obchodu odkaz daného Obchodu umístěný v Seznamu obchodů na portálu a následně klikne na „Přejít do obchodu“,
 3. v internetovém prohlížeči, přes který se uživatel přihlásil do svého uživatelského účtu, musí být povoleno ukládání tzv. „cookies“
 4. po odeslání objednávky uživatel vyčká na zobrazení stránky e-shopu oznamující úspěšné dokončení procesu objednávky (tzv. „děkovací“ stránka, zobrazí se zpravidla ihned po odeslání objednávky),
 5. uživatel nevyužije zákonné právo na odstoupení od kupní nebo obdobné smlouvy uzavřené s Obchodem dle právní úpravy spotřebitelských smluv
 6. uživatel dodrží všechny případné další postupy pro získání odměny uvedené v popisu u daného Obchodu na portálu

Informaci o ceně Nákupu, Obchodě i o výši odměn za svůj Nákup vidí uživatel zpravidla maximálně do několika hodin po realizaci Nákupu v části „Nákupy“ ve svém uživatelském účtu, pokud není u daného Obchodu uvedeno jinak.

Uživatelem získané odměny za jeho Nákup (Cashback) jsou po dobu 60 dní od okamžiku Nákupu ve stavu „čekající“, kdy systém čeká na potvrzení Nákupu od Obchodu, ve kterém uživatel nakoupil. Na vyplacení odměn ve stavu „čekající“ nemá uživatel nárok. Po uplynutí čekací lhůty 60 kalendářních dní a za předpokladu, že došlo ke schválení odměny za zprostředkování Nákupu ze strany Obchodu pro systém moneypoint, jsou odměny uživatele převedeny do stavu „k vyplacení“. Pro případ, kdy by Obchod z jakéhokoli důvodu odmítl vyplatit systému moneypoint provizi za zprostředkování Nákupu uživatelem, vyhrazuje si provozovatel právo nevyplatit odměnu za Nákup uživateli ani provize pro další uživatele spojené s tímto Nákupem.  V případě některých Obchodů se mohou uváděné ceny Nákupů v přehledu Nákupů uživatele z technických důvodů lišit od skutečných zaplacených cen Nákupů. Maximální možná odchylka je +- 3% ceny Nákupu. Maximální odchylka ve výši přidělených odměn za Nákup tak může rovněž dosáhnout max. +- 3% od výše odměn vypočtených na základě skutečné ceny Nákupu. Do uvedené výše odchylky nemá uživatel nárok na reklamaci rozdílu mezi cenou Nákupu uváděnou systémem v uživatelském účtu a z ní vypočtených a přidělených odměn za tento Nákup a skutečnou doložitelnou cenou Nákupu a z ní vyplývající výše odměn za tento Nákup.

5. Podmínky pro vyplacení peněz

Uživatel si může nechat vyplatit jak Cashback tak Provize pouze ve stavu „k vyplacení“ a to od minimální celkové částky 300 Kč. Pro každý převod peněz na svůj bankovní účet musí uživatel vytvořit „Požadavek na výplatu“, ve kterém dále zadá pokyn systému a ten za uživatele vytvoří fakturu, která je podkladem pro výplatu peněz. Takto vytvořenou fakturu nemusí uživatel nikam posílat, systém ji automaticky pokládá za doručenou v okamžiku jejího vytvoření. Předpokladem pro vytvoření požadavku na výplatu je uvedení čísla uživatelova bankovního účtu v části „Osobní údaje“ v uživatelově účtu. Peněžní prostředky jsou odeslané na bankovní účet uživatele nejpozději do 7 dnů od vytvoření požadavku.

6. Status uživatele

     1. Status BASIC

Každý uživatel získává v okamžiku registrace do systému automaticky status BASIC.

Nabytí statusu BASIC, stejně jako samotná registrace uživatele do systému, je zdarma a není podmíněno jakoukoli další aktivitou uživatele v systému. Status BASIC opravňuje jeho držitele k využívání těchto výhod:

 • získávání odměn za vlastní Nákupy (Cashback)

Platnost statusu BASIC uživatele je po celou dobu platnosti "Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint" kromě doby, kdy je v platnosti status PREMIUM.

     2. Status PREMIUM

Každý uživatel se statusem BASIC může získat status PREMIUM.

Status PREMIUM opravňuje uživatele k využívání těchto výhod:

 • získávání odměn za vlastní Nákupy (Cashback)
 • získávání všech typů provizí (přímé, fixní, rozdílové) dle podmínek Provizního plánu

     Získání statusu PREMIUM je možné těmito způsoby :

 1. získáním min. 1500 bodů za vlastní cashback ve stavu „k vyplacení“ (dále též jen „Podmínka 1500“, 1 Kč cashbacku k vyplacení = 1 bod)
 2. zaplacením poplatku ve výši 605 Kč vč. DPH (úhrada je možná přes platební bránu nebo z vlastních odměn k vyplacení)
 3. zaplacením formou voucheru PREMIUM v hodnotě 605 Kč

 

Platnost statusu PREMIUM je 365 dní od data jeho získání zaplacením nebo od posledního data splnění Podmínky 1500.

Za splnění Podmínky 1500 se považuje okamžik, kdy stav počítadla bodů za cashback k vyplacení dosáhne 0 bodů a cyklus odečtu bodů pokračuje znovu od 1500 bodů směrem k 0 bodů. Po každém dalším splnění Podmínky 1500 je uživateli stanovena nová platnost statusu PREMIUM v délce 365 kalendářních dní. Tento proces se neustále opakuje.

3. Prodloužení platnosti statusu PREMIUM

Pokud se uživateli nepodaří splnit Podmínku 1500 v době platnosti statusu PREMIUM, má možnost prodloužit si platnost statusu PREMIUM o 365 dní uhrazením aktuálního poplatku dle bodu 6.2.b) v průběhu 30 dní před expirací jeho statusu PREMIUM. V případě, že si uživatel do konce aktuální platnosti statusu PREMIUM tuto platnost neprodlouží, je jeho status automaticky změněn na status BASIC. Uživatel, kterému byl status změněn na BASIC, může následně kdykoli znovu získat status PREMIUM postupem uvedeným v bodě 6.2.

     7. Ochrana osobních údajů uživatele

 1. Provozovatel je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Uživatel učiněným aktivním souhlasem s těmito VOP tímto uděluje provozovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 480/2004 Sb., ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů uživatele pro účely splnění této smlouvy a pro využití na marketingové účely provozovatele.
 3. Uživatel souhlasí se zpřístupněním svých údajů a údajů o své aktivitě v systému ostatním uživatelům ve své upline (tedy všem  uživatelům, do jejichž sítí uživatel spadá) v rozsahu :
 • ID moneypoint
 • email (zpřístupnění platí pouze pro doporučitele uživatele)
 • stupeň a status
 • počet uživatelů v síti vč. stupňů a statusů
 • částka každého jednotlivého získaného cashbacku a informace o úhradě aktivace statusu PREMIUM
 1. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 2. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv provozovatele, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. Případné odvolání souhlasu má za následek okamžité ukončení Smlouvy o poskytování služeb moneypoint s daným uživatelem a zrušení jeho uživatelského účtu.

8. Prohlášení uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní i další údaje, které sdělil provozovateli, jsou pravdivé a úplné, a že v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nahradí provozovateli vzniklou škodu.
 2. Provozovatel je oprávněn ověřovat a kontrolovat údaje o uživateli v průběhu procesu registrace nebo po ukončení procesu registrace a také kdykoli během trvání Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint.
 3. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že odměny a provize, které jsou mu provozovatelem vypláceny, mohou být od zákonem stanovené minimální výše předmětem daně z příjmu dle příslušných zákonů.
 4. Uživatel dále prohlašuje, že si je vědom, že vytváření sítě a příjem provizí z akcí uživatelů v síti může být podnikáním, uživatel si proto s ohledem na rozsah vlastní aktivity směřující k budování sítě a s ohledem na výši provizí zajistí splnění případných administrativních a právních podmínek takového podnikání.

9. Prohlášení provozovatele

 1. V případě ukončení spolupráce mezi provozovatelem a Obchodem z jakéhokoli důvodu nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu odměn z plánovaných, ale nerealizovaných Nákupů uživatele v daném Obchodě a uživatel nemá nárok v této souvislosti požadovat od provozovatele jakoukoli kompenzaci.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit sazbu odměn za Nákupy u jednotlivých Obchodů nebo způsob získávání těchto odměn bez předchozího či následného upozornění uživatelů, případná změna sazby nebo podmínek se ale nikdy nevztahuje zpětně na již realizované Nákupy.
 3. Provozovatel v žádném případě ani žádným způsobem neodpovídá:
  1. za obsah ani formu nabídky a prezentace Obchodů,
  2. za kvalitu ani cenu zboží či služeb, dodávaných Obchody,
  3. za jakékoli informace poskytované Obchody jakýmkoli způsobem,
  4. za způsob ani formu provozování obchodní či jiné činnosti Obchodů.
 4. Provozovatel nijak obchodně ani právně nevstupuje do:
  1. smluvního vztahu mezi uživatelem a Obchodem ohledně koupeného zboží či služby,
  2. případného procesu vrácení zboží uživatelem Obchodu,
  3. případného procesu odstoupení uživatele od smlouvy uzavřené s Obchodem,
  4. případného reklamačního řízení zahájeného uživatelem na základě realizovaného Nákupu v Obchodě
 5. Smluvní vztah mezi uživatelem a Obchodem tedy probíhá bez jakéhokoli zapojení provozovatele, vyjma identifikace uživatele v systému a na to navazujících odměn pro uživatele za realizovaný Nákup.

10. Vztah uživatele a provozovatele

 1. Uživatel systému moneypoint není v žádném případě v jakémkoli pracovně-právním či obdobném vztahu vůči provozovateli a provozovatel neručí za jednání jednotlivých uživatelů moneypoint v souvislosti s činností provozovatele.
 2. Uživatel není oprávněn veřejně vystupovat, jednat, poskytovat informace, nabídky a jakákoli vyjádření jménem provozovatele či používat obchodní jméno, značku, název portálu, logo nebo jakoukoli část loga provozovatele bez předchozího písemného schválení provozovatele a zejména je povinen vždy jednat s ohledem na zájmy provozovatele a na zachování dobrého jména provozovatele.
 3. Uživatel nesmí ve vztahu k potenciálním zájemcům o registraci do systému moneypoint používat nepravdivé nebo zavádějící informace ohledně možností, které moneypoint nabízí, zejména pak jakoukoli garanci výdělku formou provizí.
 4. Uživatel není oprávněn v souvislosti se systémem moneypoint vybírat od zájemců o registraci do systému, nebo od jiných uživatelů, jakékoli finanční prostředky.
 5. Porušení ustanovení tohoto odstavce je považováno za hrubé porušení Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint a provozovatel je oprávněn požadovat po uživateli náhradu škody vzniklé mu tímto jednáním uživatele a rovněž ukončit účast uživatele v systému bez náhrady.

11. Sankce

 1. Provozovatel je povinen vyplatit uživateli peněžní odměny pouze na základě faktury vystavené uživatelem v jeho uživatelském účtu na bankovní účet uživatele uvedený v jeho uživatelském účtu ve lhůtě do 7 pracovních dní od data vystavení faktury.
 2. V případě nedodržení výše uvedené lhůty má uživatel nárok požadovat od provozovatele sankční pokutu ve výši 0,05% z nevyplacené částky za každý započatý den po lhůtě splatnosti.

12. Délka trvání a možnost ukončení smlouvy

 1. Smlouva o poskytování služeb systému moneypoint se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Uživatel má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. do 14 dnů od uzavření této smlouvy prostřednictvím sítě internet. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. Uživatel může kdykoli po uplynutí lhůty 14 dní od uzavření Smlouvy písemně tuto Smlouvu vypovědět, tedy požádat provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu a tím o ukončení využívání služeb moneypoint (dále jen „výpověď ze strany uživatele“). Provozovatel ve lhůtě do 7 pracovních dní od obdržení písemné výpovědi ze strany uživatele zruší jeho uživatelský účet s tím, že uživateli automaticky vyplatí odměny a provize ve stavu „k vyplacení“ v momentě zrušení uživatelského účtu. Na žádné další odměny uživatel nemá nárok. Výpověď ze strany uživatele musí být provozovateli zaslána doporučeně.
 4. Provozovatel je oprávněn písemně tuto smlouvu vypovědět, pokud uživatel:
 1. uvedl jakékoliv nepravdivé nebo neúplné údaje
 2. provedl více než jednu registraci do systému
 3. využívá přístup do systému prostřednictvím neautorizovaných programů nebo zápisů
 4. závažným způsobem porušil obecná pravidla užívání internetu (např. porušování práv jiných uživatelů apod.)
 5. závažným způsobem porušuje tyto VOP, své smluvní nebo své zákonné povinnosti,
 1. Provozovatel před učiněním výpovědi za porušování povinností upozorní uživatele zprávou v jeho uživatelském účtu a emailovou zprávou s tím, že uživateli bude poskytnuta lhůta 14 dní na sjednání nápravy. V průběhu této lhůty není uživateli umožněno vystavit fakturu na vyplacení odměn. Nebude-li ze strany uživatele ve stanovené lhůtě náprava sjednána, bude jeho uživatelský účet zrušen bez nároku na vyplacení odměn a provizí.
 2. Zrušením uživatelského účtu z důvodu porušení VOP nemá uživatel nárok na žádné další odměny a provize v systému a není oprávněn se do systému znovu registrovat bez písemného souhlasu provozovatele.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel může tyto VOP kdykoli jednostranně změnit. Tuto změnu provozovatel ohlásí uživatelům v jejich uživatelských účtech. Změna je platná a závazná pro všechny uživatele po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených VOP. Změna VOP bude rovněž avizována všem uživatelům emailem.
 2. Pokud uživatel se změnou VOP nesouhlasí, má právo změnu VOP odmítnout, a to písemně doporučeným dopisem do 21 dnů ode dne zveřejnění změny na portálu. V případě, že uživatel neodmítne písemně změnu VOP, má se za to, že s jejich novým zněním bez výhrad souhlasí.
 3. Případným odmítnutím změny VOP dojde automaticky ke zrušení uživatelova uživatelského účtu v systému s tím, že jsou uživateli automaticky vyplaceny všechny odměny a provize, které jsou ke dni odmítnutí změny VOP ve stavu „k vyplacení“. Na žádné další odměny ani provize uživatel nemá nárok.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP se řídí zákony České republiky.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 29. 1. 2019 a jsou označeny jako verze 3.1.

 

Provizní plán

1.  Úvodní ustanovení

1.  Tento Provizní plán je samostatným doplňkem Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) systému moneypoint a  upravuje podmínky pro získávání provizí uživatelů systému moneypoint.

2.  Provize může získat pouze uživatel se statusem PREMIUM a pouze za akce jiných uživatelů v jeho síti.

 

2.  Definice pojmů

(nad rámec bodu 3 VOP)

Provizní základ (PZ) –                     peněžní hodnota sloužící jako základ pro výpočet provize uživatele

         Provizním základem je (dle typu akce) buď:

 • 1/3 Cashbacku, nebo
 • výše platby za status PREMIUM bez DPH (500 Kč), nebo
 • hodnota voucheru PREMIUM bez DPH (500 Kč)

Přímá provize (PP) –                        peněžní částka za akci uživatele registrovaného v 1. linii sítě

Fixní provize (FP) -                           peněžní částka za akci uživatele registrovaného v 2. linii sítě

Rozdílová provize (RP) –                peněžní částka za akci uživatele registrovaného v jiné než 1.linii sítě

Provizní sazba (PS) –                       procentuální sazba pro výpočet přímé provize, odvislá od stupně uživatele

Fixní provizní sazba (FPS) –          procentuální sazba 10% pro výpočet fixní provize

Rozdílová provizní sazba (RPS) – procentuální sazba pro výpočet rozdílové provize odpovídající rozdílu mezi provizní sazbou   

                                                              uživatele a provizní  sazbou uživatele v jeho 1.linii

Kvalifikace –                                     počet aktivních statusů PREMIUM v síti uživatele, potřebných pro získání odpovídajícího stupně

 

3.  Výpočet fixních provizí

1.  Výše fixní provize je dána fixní provizní sazbou 10% z provizního základu

 

4.  Výpočet přímých a rozdílových provizí

1.  Výše přímé provize je dána provizní sazbou z provizního základu.

2.  Výše rozdílové provize je dána rozdílovou provizní sazbou z provizního základu.

 

5. Stupně, kvalifikace a provizní sazby

Stupeň (ST)

Kvalifikace (KV)

Provizní sazba (PS)

1

0 – 9

20,00 %

2

10  - 19

30,00 %

3

20  -  49

35,00 %

4

50  -  99

40,00 %

5

100  -  199

45,00 %

6

200  -  499

50,00 %

7

500  -  999

53,00 %

8

1.000  -  1.999

56,00 %

9

2.000  -  4.999

59,00 %

10

5.000  -  9.999

61,00 %

11

10.000  -  19.999

63,00 %

12

20.000  -  49.999

65,00 %

13

50.000  -  99.999

67,00 %

14

100.000  -  199.999

68,00 %

15

200.000  -  499.999

69,00 %

16

500.000  -  999.999

69,50 %

17

1.000.000 +

70,00 %

 

 1.   Doplňující informace
 1. Výpočet provize probíhá v reálném čase ihned v okamžiku zaznamenání akce systémem. Pokud má stejná akce za následek jak provizi pro uživatele tak zvýšení uživatelova stupně, první proběhne vždy výpočet provize s tím, že pro její výpočet se použije provizní sazba odpovídající stupni uživatele před zvýšením.
 2. Stupeň uživatele v každém okamžiku odpovídá jeho kvalifikaci, tedy aktuálnímu počtu statusů PREMIUM v jeho síti.
 3. Počet linií sítě („hloubka sítě“), ze kterých má uživatel se statusem PREMIUM nárok na rozdílové provize, není omezen.
 4. Pokud má uživatel nárok na rozdílovou provizi a zároveň na fixní provizi, získá obě provize. K této situaci může dojít pouze za akce ve 2.linii.
 5. Maximální výše provizí není omezena.Provozuje společnost moneypoint s.r.o. se sídlem Veletržní 716/13, 60300, Brno, IČ: 27745325
Spisová značka C 56190 vedená u Krajského soudu v Brně info@moneypoint.cz  +420 773 616 303