Informace o zpracování osobních údajů
(1.0)

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost moneypoint s.r.o. ,se sídlem Veletržní 716/13, Brno, 60300, IČ: 27745325 (dále též jen „Provozovatel“) jako provozovatel služeb portálu MONEYPOINT.cz (dále též jen „Portál“) provozovaného na internetové adrese www.moneypoint.cz  respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Provozovatel Vás informuje o níže popsaném způsobu zpracování Vašich osobních údajů a o zásadách ochrany soukromí (dále jen „Zásady“).

Co se zde dozvíte?

Dozvíte se zejména následující informace:

 • kdo je správcem Vašich osobních údajů;
 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • pro jaké účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je můžeme zpracovávat a zda je můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel a Vaše osobní údaje bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

2.1 Osobními údaji se rozumí informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

2.2 Nejčastěji se jedná o údaje, které nám poskytnete v rámci registrace k naší službě a pro její plné využití:

 • jméno a příjmení;
 • email;
 • bankovní spojení;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • a další nepovinné informace, které nám sami sdělíte v rámci Vašeho uživatelského účtu (např. pohlaví, země…).

2.3 Pokud se přihlašujete k naší službě prostřednictvím údajů třetích stran (např. Facebook), tyto aplikace nám umožňují sdílení některých Vašich údajů v rozsahu jimi stanoveném (např. u Facebooku se jedná o email a údaje z Vašeho veřejného profilu). Pro bližší informace si, prosím, prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.

2.4 Rovněž se jedná o údaje, které získáváme, když používáte naše služby, a to:

 • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili;
 • IP adresa;
 • soubory cookies;
 • a případně jiný online identifikátor (např. přihlašovací údaje).

2.5 Citlivé údaje, kterými se rozumí informace vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, nepožadujeme a nejste povinni je poskytnout. Pokud tak učiníte, resp. poskytnete nám jakékoliv citlivé údaje, činíte tak dobrovolně dle vlastního uvážení.

2.6 Náš Portál, ani služby, které na něm poskytujeme, nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Takové osobní údaje nezpracováváme.

 

3. Pro jaké účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je budeme zpracovávat a můžeme je zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

3.1 Hlavními účely, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou:

 • abyste mohli plně využívat služeb, o které jste projevili zájem
 • abychom mohli spravovat Váš uživatelský účet
 • abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Portálu a služeb na něm poskytovaných,

3.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následujícími účely:

 • zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových služeb
 • ochrana našich práv
 • k statistickým účelům, v této souvislosti jsou údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit osobní totožnost

3.3 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat buď na základě Vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Současně je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Konkrétní účely, pro které provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.

3.4 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, zpracováváme je pouze z těchto zákonných důvodů:

 • nezbytnosti plnění smlouvy, pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat
 • zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. ochrana našich práv, zlepšování kvality našich služeb a jejich obsahu a vývoje nových služeb, zajištění funkčnosti a bezpečnosti Portálu a služeb na něm  poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, k statistickým účelům či k přímému marketingu)
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a k zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Zpracování pro některé účely přímého marketingu může být založeno také na Vašem souhlasu (např. pokud naše služby plně nevyužíváte).

3.5 Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany oprávněných zájmů Provozovatele, ale jejich zpracování nám umožní Vás blíže informovat o nabídkách, pokud naše služby plně nevyužíváte, případně se i zaměřit lépe na to, co Vás zajímá a informovat Vás o nabídkách, které jsou pro Vás výhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Jedná se o:

 • zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání výhodných nabídek produktů a služeb MONEYPOINT či třetích stran (zejména veřejných či skrytých slevových akcí). Rozsah zpracovávaných osobních údajů je uveden přímo v textu souhlasu.

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

4.2 Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a Provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

4.3 Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

5. Jak osobní údaje zabezpečujeme a komu dalšímu mohou být předány?

5.1 Osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berte rovněž na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo k Vašemu uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Provozovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

5.2 Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Provozovatele a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

5.3 Vedle toho jsou osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopné zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje i Provozovatel. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Portálu a poskytovaných služeb;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Portálu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s Provozovatelem.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

5.4 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

6.1 Klademe rovněž velký důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

6.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů

6.3 Pro lepší pochopení obsahu jednotlivých práv, podáváme níže jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo nám to ukládá zákonná povinnost
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.)
 • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat
 • právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

6.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

7. Jak nás můžete kontaktovat?

7.1 Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím formuláře na Portálu, případně emailem na info@moneypoint.cz.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na Portále, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 11. 2018.Provozuje společnost moneypoint s.r.o. se sídlem Veletržní 716/13, 60300, Brno, IČ: 27745325
Spisová značka C 56190 vedená u Krajského soudu v Brně

info@moneypoint.cz