Všeobecné obchodní podmínky
(verze 2.6 ze dne 21.8.2015)

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání provizního systému moneypoint (dále jen „systém“) a internetového portálu www.moneypoint.cz (dále jen „portál“).

 

 1. Provozovatelem a majitelem portálu i systému je společnost moneypoint s.r.o., IČ: 277 45 325, se sídlem Brno - Židenice, Šámalova 2904/21, PSČ 615 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56190 (dále jen „provozovatel“).

 

 1. Uživatelem systému i portálu (dále také jen „uživatel“) je fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba přihlášená do neveřejné části portálu na základě úspěšně provedené registrace potvrzené provozovatelem.

 

 1. Účelem užívání portálu i systému uživatelem je získávání peněžních odměn (dále také jen „cashback“) za nákupy zboží a služeb (dále také jen „nákup“) v kamenných nebo internetových obchodech (dále také jen "obchod") uvedených na portále a provozovaných smluvními partnery provozovatele (dále také jen "partner") s tím, že systém dále umožňuje získávání provizí souvisejících s doporučováním registrace do systému dalším uživatelům, kteří následně také provádějí nákupy, případně využívají systém dalšími způsoby uvedenými v těchto VOP.

 

 1. Nákupem se tedy rozumí provedení nákupu uživatelem v obchodě uvedeném v seznamu obchodů zveřejněném na portálu a dle podmínek popsaných v těchto VOP.

 

II. Registrace uživatele

 

 1. Registrace nového uživatele do systému je možná pouze a výhradně na základě doporučení od jiného již registrovaného uživatele, který je vůči novému zájemci o registraci v pozici tzv. doporučitele. Zájemce může k registraci do systému využít emailovou pozvánku od doporučitele, registrační odkaz nebo QR kód doporučitele nebo zájemce uvede emailovou adresu doporučitele v průběhu procesu své registrace.

 

 1. V případě, že zájemce o registraci do systému nezná žádného doporučitele, může buď kontaktovat provozovatele a jeho žádost o registraci s ním bude projednána individuálně s tím, že zájemce může být zařazen do struktury již registrovaných uživatelů dle interních pravidel provozovatele, nebo se zájemce může registrovat u některého z partnerů, kteří tuto možnost nabízí. Nikdy ale nemůže být uživatel veden v systému v režimu "bez doporučitele".

 

 1. Dokončením registrace uživatele v systému dojde k uzavření "Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint" mezi uživatelem a provozovatelem, která se řídí těmito VOP, a současně k aktivaci tzv. "uživatelského účtu“ uživatele. Uvedená smlouva je uzavřená pouze prostřednictvím sítě internet.

   
 2. Změna doporučitele není možná.

 

III. Definice pojmů a popis systému moneypoint

 

 1. Uživatelský účet

 

 1. Uživatelským účtem uživatele se rozumí část portálu vyhrazená pouze konkrétnímu registrovanému uživateli, obsahující přehled o aktivitě daného uživatele i uživatelů v jeho síti v rámci systému.

 

 1. Do svého uživatelského účtu se uživatel přihlásí buďto na adrese www.moneypoint.cz v části „Přihlášení“ nebo pomocí mobilní aplikace "Moneypoint" (pouze pro operační systém Android) zadáním svého loginu (emailová adresa) a hesla. Je výhradně na zodpovědnosti každého uživatele uchovávat přístupové údaje do svého uživatelského účtu v tajnosti a neumožnit přístup do svého uživatelského účtu jiné osobě.

 

 1. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití přihlašovacích údajů uživatele.

 

 1. Jedna osoba je oprávněna provést pouze jednu registraci do systému moneypoint a tedy jeden uživatel může mít aktivní pouze jeden uživatelský účet. Porušení tohoto pravidla je hrubým porušením těchto VOP. Po dokončení registrace je uživateli přiděleno unikátní identifikační číslo (dále jen „ID“). Login (email) uživatele není možné dodatečně změnit.

 

 1. Účel systému moneypoint

 

 1. Účelem systému moneypoint je činnost provozovatele a třetích osob směřující zejména ke zprostředkování odměn uživatelům za jejich nákupy. Odměny získává uživatel v českých korunách (Kč).

 

 1. Účelem systému moneypoint není zajištění průběhu samotného nákupu uživatele a provozovatel neručí za splnění závazků z realizace nákupu uživatele, ani nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli v souvislosti s jeho nákupem.

 

 1. Možnosti získávání odměn a provizí

 

  Uživatel získává odměny a provize (rozlišení viz bod H.) :

 

           1. za své vlastní nákupy,

           2. za nákupy uživatelů ve své síti,

           3. za další aktivity uživatelů ve své síti, popsané v těchto VOP

 

  a to za podmínek uvedených v těchto VOP a dle pravidel popsaných v příloze těchto VOP    (Plán odměňování).

 

 1. Síť uživatele

 

 1. Sítí uživatele se rozumí na základě jeho přímých i dalších navazujících (nepřímých) doporučení postupně vytvořená struktura uživatelů systému a to do neomezeného počtu linií (též úrovní, generací) této struktury s tím, že 1. linií sítě uživatele XY se rozumí skupina uživatelů, kteří se do systému registrovali na přímé doporučení uživatele XY.  2. linií sítě uživatele XY se rozumí skupina uživatelů registrovaných na přímé doporučení uživatelů z 1.linie sítě uživatele XY atd. analogicky pro další linie.

 

 1. Přehled o své síti a o aktivitách v ní má uživatel k dispozici v části „Síť“ ve svém uživatelském účtu.

 

 1. Upline uživatele

 

 1. Upline uživatele je označení pro vzájemnými registracemi propojený řetězec uživatelů počínaje doporučitelem uživatele až k historicky prvnímu uživateli systému.

   
 2. Údaje o doporučiteli nebo o upline uživatele jsou uživateli k dispozici pouze ve formě ID. Poskytnutí dalších údajů je čistě na zvážení a dobré vůli doporučitele nebo uživatelů v upline, uživatel může doporučitele o tyto údaje požádat prostřednictvím systému. Provozovatel není povinen sdělovat uživateli jakékoli údaje o jeho doporučiteli nebo o upline s výjimkou ID.

 

 1. Obchod a partner

 

 1. Obchodem se rozumí jakýkoli internetový nebo kamenný obchod vedený v části "Seznam obchodů" na portále a provozovaný partnerem.

   
 2. Partnerem se rozumí provozovatel obchodu vedeného v Seznamu obchodů na portále.

 

 1. Akce

 

Akce je obecné označení pro jakoukoli aktivitu uživatele (nebo jiných uživatelů v jeho síti) v systému, která má nebo může mít za následek změnu zůstatku odměn nebo provizí uživatele. Akcí se tedy zejména rozumí nákup v obchodě, nákup voucherů, vyplacení odměn apod.

 

 1. Odměny a provize

 

 1. "Odměna" i "Provize" jsou označení pro peněžní částky, které může uživatel získat za danou akci v případě splnění všech podmínek stanovených těmito VOP a Plánem odměňování.

 

 1. Odměnou (Cashback) se dle těchto VOP rozumí peněžní odměna za vlastní nákup uživatele.

 

 1. Provizí se dle těchto VOP rozumí odměna za akci jiného uživatele v síti.

 

 1. Uživatel si může nechat odměny i provize vyplatit na svůj bankovní účet od minimální celkové částky 300 Kč pro jeden výběr.

 

 1. Cashback

 

 1. Cashback je odměna uživatele za jeho nákup a její výše je dána stanovenou procentuální sazbou z ceny nákupu. Pokud jsou v popisu obchodu uvedené kategorie obchodu, platí pro výpočet cashbacku sazby uvedené u těchto jednotlivých kategorií. U kamenných obchodů je sazba cashback uváděna z ceny nákupu včetně DPH, u e-shopů je sazba cashback uváděna z ceny nákupu bez DPH a dalších poplatků.

 

 1. Svůj nákup i odměnu za svůj nákup vidí uživatel buďto ihned nebo nejpozději do několika hodin po realizaci nákupu v části "Přehled" nebo „Nákupy“ ve svém uživatelském účtu, pokud není uvedeno jinak. Odměna je nejprve ve stavu „čekající“, kdy systém čeká na plné potvrzení odměny za nákup od partnera, u kterého uživatel nakoupil.

 

 1. Odměny za nákupy realizované v průběhu kalendářního měsíce jsou převedeny do stavu „schváleno“ vždy k 25. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nákupu, pokud není uvedeno jinak nebo pokud nedojde v procesu schvalování k reklamaci nebo stížnosti ze strany uživatele, která může proces schvalování prodloužit.

 

 1. V případě některých internetových obchodů se mohou uváděné ceny nákupů v přehledu nákupů uživatele z technických důvodů lišit od skutečných zaplacených cen nákupů. Maximální možná odchylka je +- 3% ceny nákupu. Maximální odchylka ve výši přidělené odměny za nákup tak může rovněž dosáhnout max. +- 3% od výše odměny vypočtené na základě skutečné ceny nákupu. Tedy např. u obchodu se sazbou cashback 10% může odchylka ve výši přidělené odměny za nákup činit max. +- 0,3% skutečné ceny nákupu. 

   
 2. Do uvedené výše odchylky nemá uživatel nárok na reklamaci rozdílu mezi cenou nákupu uváděnou systémem v uživatelském účtu a z ní vypočtenou a přidělenou odměnou za tento nákup a skutečnou doložitelnou cenou nákupu a z ní vyplývající výší odměny za tento nákup. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby k odchylkám nedocházelo buď vůbec nebo jenom v minimální možné míře.

 

 1. Provize

 

 1. Provize je označení pro peněžní částku, kterou může uživatel získat za danou akci v jeho síti v případě splnění všech podmínek stanovených těmito VOP a Plánem odměňování.

 

 1. Konkrétní výši provize za akci ve své síti vidí uživatel v části „Provize“ ve svém uživatelském účtu.

 

 1. Způsoby výpočtů provizí, stupně, provizní sazby i bonusy jsou popsány a řídí se Plánem odměňování uvedeným v poslední části VOP.

 

 1. Každá provize je vždy nejprve ve stavu „čeká na schválení“. Do stavu „schváleno“ je provize za nákupy v obchodech převedená k 25. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k nákupu došlo, pokud není u daného obchodu uvedeno jinak. Provize za nákup voucheru je převedena do stavu "schváleno" k 25. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl voucher zakoupen.

 

 1. Podmínkou pro získání nároku na vyplácení jakýchkoli odměn nebo provizí ze systému moneypoint je dodání potvrzeného „Prohlášení uživatele moneypoint“ (dále též jen „PUM“), které si uživatel vygeneruje ve svém uživatelském účtu v části "Osobní údaje", vytiskne, podepíše, nechá úředně ověřit (např. službou CzechPoint) a dodá provozovateli ve formě originálu v papírové podobě. PUM stačí dodat jednou. V případě změny čísla bankovního účtu uživatele je nutné dodat nové aktualizované PUM.

 

 1. Provize uživatele XY se dělí na:

 

 1. přímé provize“ za akce všech uživatelů, u kterých je uživatel XY jejich doporučitelem,
 2. rozdílové provize“ za akce všech uživatelů v síti uživatele XY, u kterých není uživatel XY jejich doporučitelem

 

 1. Stupeň a Status uživatele

 

 1. Stupně a statusy uživatele určují výši odměn a provizí a celkově míru možností uživatele pro využívání systému moneypoint.

 

 1. Stupňů je v systému celkem 8 a každý uživatel má ihned po registraci přidělen stupeň 1. Vyšších stupňů dosáhne uživatel splněním stanovené kvalifikace uvedené v Plánu odměňování.

 

 1. Statusy jsou celkem 3 (START, PREMIUM a PROFI) a určují zejména nárok na daný typ provize a na bonusy k provizím a jejich výši a můžou také limitovat nárok uživatele pro využití speciálních nabídek provozovatele nebo partnerů.

 

 1. Stupeň a status uživatele tak určují pravidla zejména pro výpočet:

 

 1. provizí a bonusů k provizím uživatele za nákupy realizované uživateli v jeho síti,
 2. nákupních cen voucherů uživatele,
 3. provizí a provizních bonusů uživatele za nákupy voucherů realizované uživateli v jeho síti.

 

 1. Status START

 

 1. Každý uživatel v okamžiku registrace automaticky získává status START.

 

 1. Nabytí statusu START, stejně jako samotná registrace, není žádným způsobem zpoplatněno a ani není podmíněno jakoukoli další aktivitou uživatele v systému.

 

 1. Status START opravňuje jeho držitele k využívání pouze a výlučně těchto výhod:

 

 • získávání odměn za vlastní nákupy (cashback),
 • možnost doporučovat registrace do systému dalším zájemcům
 • získávání přímých provizí

 

 1. Status PREMIUM a voucher PREMIUM

 

 1. Uživatel získá status PREMIUM dosažením vlastního historického celkového cashbacku za vlastní nákupy v celkové výši 2.000 Kč nebo aktivací voucheru PREMIUM.

 

 1. Status PREMIUM opravňuje jeho držitele k využívání těchto výhod:

 

 • získání odměn za vlastní nákupy (cashback),
 • možnost doporučovat registrace do systému dalším zájemcům,
 • získávání přímých provizí,
 • získávání rozdílových provizí,
 • využívání speciálních nabídek

 

       3.  Cena PREMIUM voucheru pro uživatele se statusem START je 2.500 Kč vč. DPH.

 

       4.  Náklady na voucher PREMIUM má uživatel možnost získat zpět využitím Cashback bonusu (viz. bod 10).
            Hodnota jednoho voucheru PREMIUM pro účely kvalifikace a výpočtu provizí je 2.000,- Kč (!).

 

 1. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že pouhým samotným nákupem a/nebo aktivací voucheru PREMIUM bez následného registrování dalších uživatelů do své sítě a bez jejich dalšího následného budování sítě a bez nákupů v takto vybudované síti mu nevzniká nárok na jakékoli rozdílové provize a tyto ani nebude po provozovateli požadovat.

 

 1. Platnost statusu PREMIUM není časově omezená a kromě nákladů na pořízení  voucheru PREMIUM nevyžaduje platbu žádných dalších aktivačních, udržovacích nebo prodlužovacích poplatků.

 

 1. Uživatel získá status PREMIUM

  a) okamžikem aktivace voucheru PREMIUM nebo
  b) k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uživatel dosáhl vlastního historického  cashbacku v celkové výši min. 2.000 Kč.

  U varianty b) je uživateli status PREMIUM definitivně potvrzen k 25. dni měsíce (měsíc 2) následujícího po měsíci, ve kterém uživatel dosáhl vlastního historického cashbacku v celkové výši min. 2.000 Kč (měsíc 1). Uživatel získá status PREMIUM zpětně k 1. dni měsíce 2 a má tedy nárok na rozdílové provize počínaje 1. dnem měsíce 2, ale ve svých přehledech uvidí tyto provize až 25. den měsíce 2.

 

 1. Voucher PREMIUM je speciální alfanumerický kód, jehož zadáním v rámci procesu „Aktivace voucheru PREMIUM“ dojde okamžitě k přidělení statusu PREMIUM uživateli, který voucher PREMIUM aktivoval. Voucher PREMIUM může aktivovat buďto uživatel, který si jej v systému zakoupil, nebo kterýkoli uživatel z jeho sítě.

 

 1. Proces aktivace voucheru PREMIUM je nevratný a jeho případná uživatelem požadovaná následná „deaktivace“ není technicky možná! V této souvislosti uživatel jasně prohlašuje, že si je nevratnosti procesu aktivace voucheru PREMIUM vědom a že nebude po provozovateli za žádných okolností požadovat případný úkon „deaktivace“ ani jakékoli související peněžní nebo nepeněžní kompenzace či jiná plnění. Uživatel má nárok do 14 dní od objednávky voucheru odstoupit od smlouvy o nákupu voucheru PREMIUM bez udání důvodu, avšak pouze v případě, že předmětný voucher PREMIUM nebyl nakupujícím uživatelem ani žádným jiným uživatelem systému aktivován! Okamžikem aktivace voucheru PREMIUM nebo uplynutím lhůty 14 dní od objednávky voucheru PREMIUM ztrácí uživatel nárok na odstoupení od smlouvy o nákupu voucheru PREMIUM.

   
 2. Aktivací voucheru PREMIUM získá uživatel nárok na CASHBACK BONUS ve výši 100% odměn za své nákupy až do celkové výše 2.500 Kč. Cashback bonus je uživatel připisován zároveň s odměnou za nákupy (cashback) v poměru 1:1. Lhůta pro nárok na cashback bonus je 12 měsíců od aktivace voucheru PREMIUM. Za nákupy uživatele, v rámci kterých uživatel získává cashback bonus, nejsou jeho doporučiteli ani dalším uživatelům v jeho upline vypláceny žádné provize ani bonusy související s jeho nákupy v obchodech, resp. veškeré provize i bonusy jsou redukovány na 0,- Kč.

 

 1. Status PROFI

 

 1. Uživatel získá status PROFI následujícími způsoby:

 

 1. aktivací voucheru PROFI
 2. zaplacením UPGRADE ze statusu PREMIUM na status PROFI v systému
 3. aktivací UPGRADE s využitím 3 voucherů PREMIUM jednoho uživatele ze své upline

 

       2. Status PROFI opravňuje jeho držitele k využívání těchto výhod:

 

 • získávání odměn za vlastní nákupy (cashback),
 • možnost doporučovat registrace do systému dalším zájemcům,
 • získávání přímých provizí,
 • získávání rozdílových provizí,
 • využívání speciálních nabídek
 • získávání bonusu ve výši 100% ke všem provizím.

 

 1. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že pouhým samotným nákupem a/nebo aktivací voucheru PROFI nebo pouhým samotným zaplacením a/nebo aktivací UPGRADE ze statusu PREMIUM na status PROFI bez následného zapojení dalších uživatelů do systému a bez jejich následných akcí mu nevzniká nárok na jakékoli provize nebo provizní bonusy a tyto ani nebude po provozovateli požadovat.

   
 2. Cena voucheru PROFI je 10.000 Kč vč. DPH. Cena UPGRADE ze statusu PREMIUM na status PROFI je 7.500 Kč vč. DPH. Získání statusu PROFI je zcela dobrovolné. Dosažením statusu PROFI jakýmkoli způsobem získá uživatel 3 ks voucherů PREMIUM využitelných buď pro získání vlastního cashback bonusu nebo pro další uživatele v jeho síti k získání statusu PREMIUM.

   
 3. Nákupem voucheru PROFI a jeho následnou aktivací nebo zaplacením a/nebo aktivací UPGRADE ze statusu PREMIUM na status PROFI uživatel jasně deklaruje svůj zájem aktivně budovat svoji síť uživatelů moneypoint formou doporučování a zároveň a zejména svůj zájem inkasovat bonus 100% ke všem provizím, na které má za akce uživatelů ve své síti nárok.

   
 4. Platnost statusu PROFI není časově omezená a kromě nákladů na nákup voucheru PROFI nebo ceny UPGRADE nevyžaduje platbu žádných dalších aktivačních, udržovacích nebo prodlužovacích poplatků.

 

 1. Uživatel získá status PROFI:
  - okamžikem aktivace PROFI voucheru,
  - okamžikem objednání UPGRADE za předpokladu následného uhrazení příslušné ceny a neodstoupení  od kupní smlouvy ohledně UPGRADE v zákonem stanovené lhůtě 14 dní.
  Využitím jakéhokoli z bonusů nebo výhod stanovených provozovatelem nebo poskytovaných partnery v souvislosti s dosaženým statusem PROFI však uživatel automaticky ztrácí možnost odstoupit od kupní smlouvy ohledně UPGRADE.
  - okamžikem aktivace UPGRADE s využitím 3 voucherů PREMIUM jednoho uživatele ze své upline

 

 1. PROFI voucher

 

 1. Uživatel se statusem PROFI má možnost si v systému zakoupit neomezený počet PROFI voucherů, které slouží buď pro aktivaci statusu PROFI jiných uživatelů v jeho síti, nebo je možné každý PROFI voucher přeměnit na 4 PREMIUM vouchery a tyto použít k aktivaci statusu PREMIUM jiných uživatelů v jeho síti nebo pro vlastní cashback bonus do výše 2.500 Kč. Rovněž je možné vytvořit PROFI voucher ze 4 PREMIUM voucherů.

 

 1. PROFI voucher je tvořen speciálním alfanumerickým náhodně generovaným kódem.

 

 1. Nákupní cena PROFI voucheru uživatele se statusem START je 10.000 Kč vč. DPH.

 

 1. Nákupní cena PROFI voucheru uživatele se statusem PROFI je dána vztahem:

 

výsledná cena PROFI voucheru = 10.000 Kč – sleva ve výši dvojnásobku provizní sazby nakupujícího uživatele

 

 1. Hodnota jednoho PROFI voucheru pro účely kvalifikace i výpočtu provizí je 8.000,- Kč.

 

 1. Platnost nevyužitého PROFI voucheru je 12 měsíců od jeho objednání (pokud došlo k úhradě příslušné ceny a neodstoupení od kupní smlouvy ohledně PROFI voucheru v zákonem stanovené lhůtě 14 dní). Využitím PROFI voucheru (tedy jeho aktivací nebo přeměnou na PREMIUM vouchery) však uživatel automaticky ztrácí možnost odstoupit od kupní smlouvy ohledně PROFI voucheru.

 

 1. PROFI PACK

 

          PROFI PACK je balíček 6 PROFI voucherů za zvýhodněnou cenu odpovídající běžné ceně 5 PROFI                             voucherů. Oficiální nabídka PROFI PACKu v systému je dočasně pozastavena.

 

 1. Status PODÍLNÍK – uživatel po dosažení nejvyššího provizního stupně

 

 1. Uživatel se statusem PROFI získá status PODÍLNÍK, pokud v 1. linii jeho sítě dosáhnou minimálně 2 uživatelé nejvyššího stupně.

 

 1. Podílník má nárok na provize vč. bonusu v celkové výši 5,00% ze základu provizí z celé sítě uživatele na stupni 8 v Podílníkově 1. linii, pokud tento sám není Podílníkem a nemá ve své síti žádné Podílníky.

 

 1. Podílník XY má nárok na speciální rozdílové provize až do výše 10% z celé sítě uživatele na stupni 8 ve své 1.linii , který je sám Podílníkem nebo který má ve své síti Podílníky, a to dle speciálního výpočetního algoritmu zohledňujícího počet Podílníků v 1.linii Podílníka XY a celkový počet Podílníků v síti Podílníka XY.

 

 1. Kvalifikace

 

 1. Kvalifikace je hodnota, kterou musí uživatel dosáhnout, aby postoupil na daný stupeň. Stanovené hodnoty kvalifikace pro dosažení jednotlivých stupňů jsou uvedené v Plánu odměňování.

 

 1. Do kvalifikace se počítá celkový historický cashback uživatele (mimo jakýchkoli bonusů), celkový historický cashback všech uživatelů v jeho síti (mimo jakýchkoli bonusů), kvalifikační hodnota všech uživatelem koupených voucherů a kvalifikační hodnota všech voucherů historicky pořízených všemi uživateli v celé síti uživatele.

 

 1. Kvalifikace se neustále načítá, nikdy se nemaže (nenuluje) a o dosažený stupeň tak není možné přijít, je možné pouze postoupit na vyšší stupeň.

 

 1. Kvalifikační období a dosažení vyššího stupně

 

 1. Kvalifikační období je časový interval, v průběhu kterého má uživatel možnost navýšit hodnotu své celkové historicky získané kvalifikace na úroveň požadované kvalifikace pro postup na vyšší stupeň v systému. Kvalifikační období trvá vždy od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Pokud uživatel dosáhl hodnoty kvalifikace potřebné pro postup na vyšší stupeň, bude mu tento přidělen k prvnímu dni následujícího kvalifikačního období. Výjimkou je dosažení stupňů 2 a 3 aktivacemi příslušných voucherů, kdy jsou tyto stupně uživateli přiděleny ihned v okamžiku aktivace daných voucherů uživatelem.

 

 1. Vyhodnocení uplynulého kvalifikačního období (tzn. potvrzení dosažené kvalifikace za uplynulé kvalifikační období) probíhá vždy 25. den následujícího kvalifikačního období s tím, že potvrzené vyšší stupně uživatelů jsou platné zpětně od prvního dne kvalifikačního období následujícího po kvalifikačním období, ve kterém uživatel dosáhl hranice kvalifikace pro postup na vyšší stupeň.

 

IV. Podmínky pro zisk odměny uživatele za jeho nákupy

 

      A. Odměna uživatele (cashback) za nákupy v internetových obchodech (e-shopech)

 

 1. Způsob výpočtu cashbacku je uveden v Plánu odměňování.

 

 1. Podmínky pro zisk odměny uživatele za jeho nákup v obchodě – pro zisk odměny musí být splněno současně:

 

 1. uživatel musí být přihlášen do svého uživatelského účtu,
 2. uživatel využije k přístupu na internetové stránky obchodu logo daného obchodu umístěné v Seznamu obchodů a následně klikne na „Přejít do obchodu“,
 3. v internetovém prohlížeči, přes který se uživatel přihlásil do svého uživatelského účtu, musí být povoleno ukládání „cookies“ a před přihlášením do uživatelského účtu musí být „cookies“ vymazány*,
 4. uživatel uskuteční nákup v obchodě svým jménem a na svůj účet,
 5. po odeslání objednávky uživatel vyčká na zobrazení stránky e-shopu oznamující úspěšné dokončení procesu objednávky (tzv. „děkovací“ stránka, zobrazí se zpravidla ihned po odeslání objednávky),
 6. obchod nákup potvrdí a přizná provizi z tohoto nákupu provozovateli,
 7. uživatel nevyužije zákonné právo na odstoupení od kupní nebo obdobné smlouvy uzavřené s obchodem dle právní úpravy spotřebitelských smluv
 8. uživatel dodrží všechny postupy pro získání odměny uvedené v popisu u daného obchodu
 9. nastane rozhodný okamžik, jímž je 25. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uživatel zrealizoval nákup, pokud není v popisu u daného obchodu uvedeno jinak

 

*u opakovaných přístupů do systému stejným uživatelem ze stejného zařízení (počítače) není nutné cookies opakovaně mazat, stále ale platí podmínka povolení ukládání cookies v počítači

 

      B. Odměna uživatele (cashback) za nákupy v kamenných obchodech

 

 1. Způsob výpočtu cashbacku je uveden v Plánu odměňování.

 

 1. Podmínky a postup pro zisk odměny uživatele za jeho nákup :

 

 1. uživatel nakoupí v kamenné obchodě obvyklým způsobem
 2. uživatel požádá obsluhu obchodu o načtení jeho identifikačního QR kódu nebo o zadání jeho ID do partnerské aplikace moneypoint (dále též jen "aplikace") pro identifikaci nakupujícího uživatele v systému a následně obsluha zadá číslo účtenky a výši nákupu do stejné aplikace
 3. obsluha po zadání všech požadovaných údajů nákup vloží do systému, čímž je uživateli připsána jeho odměna za nákup
 4. uživatel dodrží všechny postupy pro získání odměny uvedené v popisu u daného obchodu
 5. nastane rozhodný okamžik, jímž je 25. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uživatel zrealizoval nákup, pokud není v popisu u daného obchodu uvedeno jinak

 

V. Provize uživatele za nákupy v obchodech realizované uživateli v jeho síti

 

 1. Každý uživatel má možnost doporučit registraci do systému dalším osobám doposud v systému neregistrovaným. Každý uživatel si tak může vytvořit síť dalších uživatelů systému, za jejichž nákupy v obchodech má nárok na provize.

 

 1. Provize je uživateli přidělena v okamžiku zaevidování akce v síti uživatele systémem. Provize je až do jejího schválení ve stavu "čeká na schválení", ve kterém není možné požádat o její vyplacení. Výše provize a způsob jejího výpočtu se řídí Plánem odměňování.

 

VI. Nákupy v systému moneypoint

 

 1. Potvrzením objednávky uživatele – např. u nákupu voucherů PREMIUM nebo PROFI – je uzavřená kupní smlouva mezi uživatelem a provozovatelem ohledně konkrétního předmětu objednávky bez ohledu na úhradu ceny za předmět koupě.

 

 1. Náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou uživateli účtuje jeho operátor/provozovatel internetového připojení, uživatel není s provozovatelem nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch provozovatele.

 

 1. Platby probíhají buď bankovním převodem, platbou platební kartou přes internet nebo zápočtem na doposud nevyplacené odměny nebo provize uživatele.

 

 1. Uživatel neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem jsou opakovaná plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou (s výjimkou Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint).

 

 1. Ceny voucherů případně ceny zboží nebo služeb, určených k objednání přímo u provozovatele, jsou uváděné na portálu vždy vč. DPH.

 

 1. Uživatel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od potvrzení objednávky (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Uživatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud už v rámci konkrétního předmětu koupě (balíčku tvořeného bonusy nebo výhodami stanovenými provozovatelem nebo poskytovanými partnery, resp. tvořeného vouchery) byla již některá součást (výhoda, bonus nebo voucher apod.)  využita či aktivována. Podrobnosti VOP stanoví u jednotlivých  předmětů koupě v článku III. Definice pojmů a popis systému monepoint.

 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese uživatel náklady spojené s navrácením již dodaného předmětu kupní smlouvy, byl-li tento uživateli fyzicky předán nebo doručen.

 

 1. Kupní smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu provozovatel data o ní archivuje, po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů.

 

 1. V případě nevyřízení stížnosti je uživatel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudním řešením sporů se zabývají mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledavači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanovují individuálně.

 

VII. Ochrana osobních údajů uživatele

 

 1. Provozovatel je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Provozovatel na základě uživateli zadaných údajů zpracovává osobní údaje jednotlivých uživatelů.

 

 1. Uživatel učiněným aktivním souhlasem s těmito VOP tímto uděluje provozovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 480/2004 Sb., ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů uživatele pro účely splnění této smlouvy a pro využití na marketingové účely provozovatele.

 

 1. Uživatel souhlasí se zpřístupněním svých údajů a údajů o své aktivitě v systému svému doporučiteli a pro další uživatele ze své upline v rozsahu :

 

 • email
 • ID moneypoint
 • datum registrace
 • dosažená kvalifikace
 • množství uživatelů v síti
 • jméno (pouze s výslovným souhlasem uživatele, který jej musí aktivně udělit ve svém osobním profilu!)

 

 1. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

 1. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv provozovatele, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat. Případné odvolání souhlasu má za následek okamžité ukončení Smlouvy o poskytování služeb moneypoint s daným uživatelem a zrušení jeho uživatelského účtu.

 

VIII. Prohlášení uživatele

 

 1. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní i další údaje, které sdělil provozovateli, jsou pravdivé a úplné, a že v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nahradí provozovateli vzniklou škodu.

 

 1. Provozovatel je oprávněn ověřovat a kontrolovat údaje o uživateli v průběhu procesu registrace nebo po ukončení procesu registrace a také kdykoli během trvání Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint.

 

 1. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že odměny a provize, které jsou mu provozovatelem vypláceny, jsou od zákonem stanovené minimální výše předmětem daně z příjmu dle příslušných zákonů.

 

 1. Uživatel dále prohlašuje, že si je vědom, že dlouhodobé a cílevědomé budování sítě může být podnikáním, uživatel si proto s ohledem na rozsah vlastní aktivity směřující k budování sítě zajistí splnění případných administrativních a právních podmínek takového podnikání.

 

IX. Prohlášení provozovatele

 

 1. Provozovatel prohlašuje, že vynaloží maximální úsilí na zprostředkování možnosti získání odměn pro uživatele za jejich nákupy u co největšího počtu seriózních a prověřených obchodů. V případě ukončení spolupráce mezi provozovatelem a obchodem z jakéhokoli důvodu nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu odměn z plánovaných, ale nerealizovaných nákupů uživatele v daném obchodě a uživatel nemá nárok v této souvislosti požadovat od provozovatele jakoukoli kompenzaci.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit sazbu odměn za nákupy u jednotlivých obchodů nebo způsob získávání těchto odměn bez předchozího či následného upozornění uživatelů, případná změna sazby nebo podmínek se ale nikdy nevztahuje zpětně na již realizované nákupy.

 

 1. Provozovatel v žádném případě ani žádným způsobem neodpovídá:
  1. za obsah ani formu nabídky a prezentace obchodů nebo partnerů,
  2. za kvalitu ani cenu zboží či služeb, dodávaných obchody nebo partnery,
  3. za jakékoli informace poskytované obchody nebo partnery jakýmkoli způsobem,
  4. za způsob ani formu provozování obchodní či jiné činnosti obchodů nebo partnerů.

 

 1. Provozovatel nijak obchodně ani právně nevstupuje:
  1. do smluvního vztahu mezi uživatelem a obchodem ohledně koupeného zboží či služby,
  2. do případného procesu vrácení zboží uživatelem obchodu,
  3. do případného procesu odstoupení uživatele od smlouvy uzavřené s obchodem,
  4. do případného reklamačního řízení zahájeného uživatelem na základě realizovaného nákupu v obchodě

 

 1. Smluvní vztah mezi uživatelem a obchodem tedy probíhá bez jakéhokoli zapojení provozovatele, vyjma identifikace uživatele v systému a na to navazujících odměn pro uživatele za realizovaný nákup.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit provizní sazby u jednotlivých stupňů, počet stupňů i kvalifikaci potřebnou k dosažení jednotlivých stupňů s tím ale, že případná změna nemůže způsobit přidělení nižšího než již dosaženého stupně uživateli. Uvedenou změnu je provozovatel povinen ohlásit uživatelům jako změnu VOP dle článku XIII. těchto VOP.

 

X. Vztah uživatele a provozovatele

 

 1. Uživatel systému moneypoint není v žádném případě v jakémkoli pracovně-právním či obdobném vztahu vůči provozovateli a provozovatel neručí za jednání jednotlivých uživatelů moneypoint v souvislosti s činností provozovatele.

 

 1. Uživatel není oprávněn veřejně vystupovat, jednat, poskytovat informace, nabídky a jakákoli vyjádření jménem provozovatele či používat obchodní jméno, značku, název portálu, logo nebo jakoukoli část loga provozovatele bez předchozího písemného schválení provozovatele a zejména je povinen vždy jednat s ohledem na zájmy provozovatele a na zachování dobrého jména provozovatele.

 

 1. Uživatel nesmí ve vztahu k potenciálním zájemcům o registraci do systému moneypoint používat nepravdivé, polopravdivé, zmanipulované nebo zavádějící informace ohledně možností, které moneypoint nabízí, zejména pak jakoukoli garanci výdělku formou provizí.

 

 1. Porušení ustanovení tohoto odstavce je považováno za hrubé porušení Smlouvy o poskytování služeb systému moneypoint a provozovatel je oprávněn požadovat po uživateli náhradu škody vzniklé mu tímto jednáním uživatele a rovněž ukončit účast uživatele v systému bez náhrady.

 

XI. Sankce

 

 1. Provozovatel je povinen vyplatit uživateli peněžní odměny na základě požadavku vystaveného uživatelem ve svém osobním profilu na bankovní účet uživatele uvedený v osobním profilu uživatele ve lhůtě do 7 pracovních dní od data vystavení požadavku.

 

 1. V případě nedodržení výše uvedené lhůty má uživatel nárok požadovat od provozovatele sankční pokutu ve výši 0,05% z nevyplacené částky za každý započatý den po lhůtě splatnosti přesahující 14 dní.

 

XII. Délka trvání a možnost ukončení smlouvy

 

 1. Smlouva o poskytování služeb systému moneypoint se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 1. Uživatel má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, tj. do 14 dnů od uzavření této smlouvy prostřednictvím sítě internet. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Uživatel může kdykoli písemně tuto smlouvu vypovědět, tedy požádat provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu a tím o ukončení využívání služeb moneypoint (dále jen „výpověď ze strany uživatele“). Provozovatel ve lhůtě do 7 pracovních dní od obdržení písemné výpovědi ze strany uživateleuživatelský účet uživatele zruší s tím, že uživateli automaticky vyplatí odměny ve výši zůstatku nevyplacených odměn v momentě zrušení uživatelského účtu. Výpověď ze strany uživatele musí být provozovateli zaslána doporučeně.

 

 1. Provozovatel je oprávněn písemně tuto smlouvu vypovědět, pokud:
 1. uživatel uvedl jakékoliv nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo
 2. uživatel provedl více než jednu registraci do systému, nebo
 3. uživatel využívá přístup do systému prostřednictvím neautorizovaných programů nebo zápisů, nebo
 4. uživatel závažným způsobem porušil obecná pravidla užívání internetu (např. porušování práv jiných uživatelů apod.), nebo
 5. uživatel porušuje povinnosti dle článku X. těchto VOP, nebo se v rozporu s povinností sjednanou dle článku X. těchto VOP opakovaně zaregistruje v  systému moneypoint bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele, nebo
 6. uživatel závažným způsobem porušuje tyto VOP, své smluvní nebo své zákonné povinnosti,

(dále jen „výpověď ze strany provozovatele“).

 

 1. Provozovatel před učiněním výpovědi na porušování povinností upozorní uživatele zprávou v uživatelském účtu uživatele a emailovou zprávou s tím, že uživateli bude poskytnuta lhůta 7 pracovních dnů na sjednání nápravy.

 

 1. Nebude-li ze strany uživatele v stanovené lhůtě náprava sjednaná, zablokuje provozovatel uživateli přístup k portálu, a to dle svého uvážení a s ohledem na závažnost porušené povinnosti v rozsahu 7 – 30 dnů. Během doby blokace přístupu do uživatelského účtu uživateli nevzniká nárok na provize.

 

 1. Nebude-li ani během blokace přístupu uživatele k uživatelskému účtu sjednaná náprava, nebo po obnovení přístupu uživatele k uživatelskému účtu dojde opětovně k závažnému porušení povinností vymezených dle článku XIII., odst. 4. těchto VOP, je provozovatel oprávněn bez jakéhokoli dalšího upozornění a bez stanovení dodatečné lhůty tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 7 pracovních dnů od doručení výpovědi uživateli. Výpověď ze strany provozovatele musí být uživateli zaslána doporučeně. Provozovatel pak po uplynutí výpovědní doby uživatelský účet uživatele zruší s tím, že uživateli automaticky vyplatí odměny a provize ve výši zůstatku nevyplacených odměn a provizí k okamžiku zrušení uživatelského účtu. Výjimku z povinnosti provozovatele vyplatit uživateli zůstatek nevyplacených odměn a provizí představuje pouze situace, kdy je jednáním uživatele způsobena provozovateli škoda, kterou je možné zápočtem na nevyplacené odměny a provize uživatele nahradit nebo snížit.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Nedílnou součástí těchto VOP (jako jejich příloha) je Plán odměňování.

 

 1. Provozovatel může tyto Všeobecné obchodní podmínky a Plán odměňování kdykoli jednostranně změnit. Tuto změnu provozovatel ohlásí uživatelům v jejich uživatelských účtech. Změna je platná a závazná pro všechny uživatele po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených Všeobecných obchodních podmínek a Plánu odměňování (z tohoto důvodu je uživatel povinen pravidelně kontrolovat svůj uživatelský účet). Změna VOP nebo Plánu odměňování může být rovněž avizována všem uživatelům emailem.

 

 1. Pokud uživatel se změnou VOP a Plánu odměňování nesouhlasí, má právo změnu VOP a Plánu odměňování odmítnout, a to písemně doporučeným dopisem do 30 dnů ode dne zveřejnění změny na portálu. V případě, že uživatel neodmítne písemně změnu VOP nebo Plánu odměňování, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí. Za výslovný souhlas se změnou VOP a Plánem odměňování se považuje situace, kdy uživatel učiní v systému moneypoint nákup nebo je mu připsána provize již za účinnosti nových VOP nebo Plánu odměňování.

 

 1. Případným odmítnutím změny VOP nebo Plánu odměňování dojde automaticky ke zrušení uživatelova uživatelského účtu v systému s tím, že jsou uživateli automaticky vyplaceny všechny odměny a provize, na které má ke dni odmítnutí změny VOP nebo Plánu odměňování nárok.

 

 1. Po zrušení uživatelského účtu nemá uživatel, kterému byl uživatelský účet zrušen, nárok na žádné další odměny v systému a není oprávněn se do systému znovu registrovat bez písemného souhlasu provozovatele. Porušení tohoto pravidla je považováno za zásadní porušení smluvních podmínek se všemi důsledky, které z toho pro uživatele vyplývají dle těchto VOP.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP nebo Plánu odměňování se řídí zákony České republiky.

 

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 21.8.2015 a jsou označeny jako verze 2.6.       

 

 

Příloha VOP :                                     Plán odměňování moneypoint

 

 

 1. Cashback

 

Výše odměny uživatele za nákup u partnera je dána procentuální sazbou uvedenou u daného obchodu, případně u jednotlivých kategorií daného obchodu.

 

Odměna se vypočte jako součin ceny nákupu uživatele a sazby odměny.

 

Příklad výpočtu odměny za nákup u partnera (cashback):

 

Sazba cashback :  10% (= 0,1)

Cena nákupu :       2.000 Kč

Cashback :              2.000 Kč * 0,1 = 200 Kč

 

Slovní interpretace příkladu :

Za nákup v ceně 2.000 Kč v obchodě se sazbou 10% získá uživatel odměnu (cashback) ve výši 200 Kč.

 

 1. Provize

 

 1. Stupně a provizní sazby

Výpočty všech provizí uživatelů v systému moneypoint se řídí provizními sazbami, které odpovídají stupňům, na kterých se uživatelé nacházejí v okamžiku vzniku akce (nákup), která je základem pro přidělení provize.

 

Přehled stupňů, provizních sazeb a kvalifikací

 

Stupeň

Provizní sazba

Kvalifikace

1

5,0%

0 Kč

2

10,0%

2 000 Kč

3

15,0%

8 000 Kč

4

20,0%

56 000 Kč

5

25,0%

300 000 Kč

6

30,0%

1 200 000 Kč

7

32,5%

3 600 000 Kč

8

35,0%

10 000 000 Kč

 

 1. Přímé provize

 

Každý uživatel má nárok na přímé provize za akce realizované uživateli v 1. linii své sítě.

Výše přímé provize uživatele se vypočte jako součin jeho aktuální provizní sazby a základu provize, kterým je buď cashback získaný uživatelem v 1. linii nebo hodnota voucheru zakoupeného uživatelem v 1.linii.

 

Příklad výpočtu přímé provize:

 

Stupeň doporučitele :                         3

Provizní sazba :                                   15% (= 0,15)

 

Cena nákupu uživatele v 1.linii :   5.000 Kč

Sazba cashback :                                10 %

Cashback :                                            500 Kč (= základ pro výpočet provize)

 

Přímá provize :                                   500 Kč * 0,15 = 75 Kč

 

Slovní interpretace příkladu :

Za nákup uživatele ve své 1.linii v ceně 5.000 Kč v obchodě se sazbou 10% získá doporučitel na stupni 3 přímou provizi ve výši 75 Kč.

 

 1. Rozdílové provize

 

Výše rozdílové provize uživatele U0 za nákup jakéhokoli uživatele v jeho síti mimo jím přímo doporučených uživatelů je dána rozdílovou provizní sazbou uživatele U0.

 

Rozdílová provizní sazba uživatele U0 se vypočte jako rozdíl mezi provizní sazbou uživatele U0 a provizní sazbou uživatele U1 v jeho 1.linii, v jehož síti byla realizována akce.

 

Příklad výpočtu rozdílové provize uživatele U0:

 

Stupeň uživatele U0  :                            5

Provizní sazba :                                       25%

 

Stupeň uživatele U1  :                           3

Provizní sazba :                                      15%

 

Rozdílová provizní sazba U0 :            10% (= 0,1)

 

Cena nákupu uživatele v síti U1  :     5.000 Kč

Sazba cashback :                                    10%

Cashback :                                                500 Kč

                

Rozdílová provize :                                500 Kč * 0,1 = 50 Kč

 

Slovní interpretace příkladu :

Za nákup kteréhokoli uživatele v síti U1 v ceně 5.000 Kč v obchodě se sazbou 10% získá uživatel U0 rozdílovou provizi ve výši 50 Kč.

 

 1. Bonus PROFI

 

Uživatel se statusem PROFI získává ke všem svým provizím, jak přímým tak rozdílovým, bonus 100%.

 

Příklad výpočtu bonusu PROFI:

 

Provize uživatele :  500 Kč

Status uživatele :    PROFI

Sazba bonusu :        100% (= 1)

 

Bonus PROFI :          500 Kč * 1 = 500 Kč

 

Slovní interpretace příkladu :

K provizi 500 Kč, lhostejno zda přímé nebo rozdílové, získá uživatel se statusem PROFI bonus ve výši 100%, tedy 500 Kč. 

Celková provize včetně bonusu PROFI tak činí 1.000 Kč.
Provozuje společnost moneypoint s.r.o. se sídlem Šámalova 2904/21, 615 00 Brno, IČ: 27745325
Spisová značka C 56190 vedená u Krajského soudu v Brně info@moneypoint.cz